Community

Translations

Source: celsiushub.com

English

How Celsius Network keeps your funds safe and why it is 10X better than any other company in Crypto

One of the most common questions about Celsius Network is related to funds security This is a very important question to ask when dealing with companies that lend your crypto...

Earn in CEL or in-kind?

Mathematical model on whether it is more profitable to earn in CEL or in-kind...

Ethereum 001: Basic concepts - Introduction for newbies!

This article is the transcription of the first Ethereum video of my youtube channel Key points are What is Ethereum Unlimited supply Smart-contracts CeFi and DeFi development Interesting proyects and...

Bitcoin 001: Basic concepts - Introduction for newbies!

This article is the transcription of the first Bitcoin video of my youtube channel Key points are What is Bitcoin Decentralization explained Things to understand Scams How to avoid scams...

How to activate subtitles in your language for any Celsius Network video (including AMAs)

A step-by-step guide on how to activate YouTube subtitles in any language...

Loopring explanatory video and referral link

How to use Loopring to buy CEL token...

Celsius Network: The Solution to Banking Greed?

The Celsius Network had incredible success over the course of as the market began to realise the potential of an alternative to the traditional system of banking Celsius has facilitated...

Celsius Network Weekly AMA– January 15, 2021

With Alex Mashinsky and Zach Wildes Community Manager and Shehan Chandrasekera Head of Tech Strategy at CoinTracker...

How to buy CEL tokens with minimal fees?

Detailed instructions on how to buy your CEL tokens with minimal fees before we get the in-app SWAP feature from Celsius Procedure applicable for non-US users only LAST UPDATE -...

Here are the Celsius ambassadors in Mauritius !

A little testimonial from Mauritius from the Mauritius ambassadors Sebastien and Dimitri...

Celsius Network Weekly AMA– January 8, 2021

With Alex Mashinsky and Zach Wildes Community Manager...

5 celsians share their experience 1:1

We could have asked any of the k users of Celsius why they are part of this community But that would take a while So instead we spoke to celsians...

Prisoner’s Dilemma with CEL token explained

This article will outline several scenarios of CEL token s utility using the Prisoner s Dilemma to explain your outcomes and how the Game Theory forces rational actors to accumulate...

Celsius Promo Codes and Referrals - Explained

Community Guide to Celsius Promo Codes and Referrals - UPDATED - -...

Celsius Investment Thesis - Part 1 - What is the Cel Token (really)?

Are you invested in the Cel Token Have you ever considered what it is that you are actually invested in Here's what the Cel Token means to me as an...

Celsius Network Weekly AMA– January 1, 2021

With Alex Mashinsky and Zach Wildes Community Manager...

Who are the founders of Celsius Network?

Celsius Network was founded in by a group of visioners to help people achieve financial freedom via MOIP Money over IP...

Evolution of the key metrics that explain the price of CEL token in 2020

Below you will see the main metrics that we can measure on a daily basis You will know how many depositors per day have been incorporated of CEL tokens that...

The Celsian Handbook

A short introduction of Celsius Network for new users How it works presentation of the app how to take loans how to create a secure account what to do in...

How to take loans with Celsius Network and why you should take them

This short article will outline the advantages of taking loans with Celsius Network and strategies that will increase your wealth...

Celsius Network Weekly AMA– December 25, 2020

With Alex Mashinsky and Zach Wildes Community Manager...

Fastest way to buy BTC / ETH / CEL and earn interest on digital assets in Europe

In this article I will guide you step by step on how to buy crypto assets and how to earn interest on them Instead of using an American exchange to...

How to earn interest on your Gold?

Central banks are printing money Gold is a great store of value Are you interested in buying it What about earning interest on Gold...

Alex Mashinsky talks to Yahoo Finance Live about Bitcoin’s ATH and all things crypto

The bar is higher than ever with bitcoin s price pushing to record highs If in April Alex predicted an amazing year for the main killer app of crypto because...

How to buy CEL using Liquid?

In this article we will learn how to create an account deposit cryptos and buy CEL tokens using Liquid...

Celsius Companion App - Short Review

The Celsius Companion is a community-driven app that can be used next to the official Celsius - Crypto Wallet The app includes live interest rates from the Celsius API a...

Alex Mashinsky takes the hot seat with Bloomberg

Celsius CEO Alex Mashinsky sits down with Bloomberg News and explains the company's record growth in...

How to use the OTC service with Celsius Network

CEL token s price has skyrocketed lately And more people are willing to fill up their CEL bag One way to fill up your CEL bag is via the OTC...

Why would a seventy five year old U.S. citizen bother with holding Bitcoin? Answer, I plan to grow much older and have never owned a yacht!

I hope to explain why anyone no matter their age should consider Bitcoin BTC or now sometimes called XBT as one of their savings vehicles The concept behind Bitcoin is...

Celsius Network: How It Works And Why It Works

Celsius Network is a company focused on crypto lending and interest income generation by using of their revenue to pay back its depositors every week...

See more

Polish

Teza inwestycyjna Celsius - Część 1 - Czym jest CEL token

Czy zainwestowa e w Cel Token Czy zastanawia e si kiedy w co tak naprawd zainwestowa e Tutaj opisuj co oznacza dla mnie Cel Token jako inwestycja - Josh...

Jak aktywować napisy w Twoim lokalnym języku na YT.

Przewodnik krok po kroku opisuj cy jak w czy napisy na YouTube w Twoim j zyku lokalnym...

Pięciu Celsian dzieli się swoim doświadczeniem jeden na jeden.

Mogli my zapyta kt regokolwiek z tys u ytkownik w Celsjusza dlaczego s cz ci tej spo eczno ci Ale mog oby troch potrwa Zamiast tego rozmawiali my z Celsianami...

Celsius Network: Rozwiązanie na chciwość banków.

Celsius Network odni s niesamowity sukces w ci gu roku gdy rynek zacz zdawa sobie spraw z potencja u alternatywy dla tradycyjnego systemu bankowego Firma Celsius umo liwi a u...

CEL token a dylemat więźnia

W tym artykule przedstawiono kilka scenariuszy wykorzystania tokena CEL bazuj c na dylemacie wi nia w celu wyja nienia wynik w i tego jak teoria gier zmusza racjonalnych ludzi do...

Jak najtaniej kupić tokeny CEL?

Szczeg owy opis procedury kupna token w CEL w najta szy mo liwy spos b - startujemy z fiat w Procedura pozwoli na oszcz dno ci zanim wprowadzony zostanie SWAP'a...

Kody promocyjne i linki referencyjne Celsius - wszystko co chciałbyś wiedzieć!

Kompedium wiedzy o kodach promocyjnych i linkach polecaj cych Celsius Wszystko co chcia by i powinienne o nich wiedzie AKTUALIZACJA - -...

Celsius Network Weekly AMA z Alexem Mashinskim – 1 Styczeń 2021

Cotygodniowe AMA Ask Me Anything z Alexem Mashinkim CEO i Zach'iem WIldes'em Zarz dzaj cym Spo eczno ci...

Ewolucja kluczowych wskaźników wyjaśniających cenę tokena CEL w 2020 r.oku

Celsius Network w liczbach i statystykach za r Czy zmierzamy w dobrym kierunku...

Kim są założyciele Celsius Network?

Celsius Network zosta a za o ona w roku przez grup wizjoner w aby pom c ludziom osi gn wolno finansow poprzez MOIP Money over IP...

Celsius - Podręcznik użytkownika

Kr tkie wprowadzenie do Celsius Network dla nowych u ytkownik w Jak dzia a prezentacja aplikacji jak bra po yczki jak za o y bezpieczne konto co robi w przypadku...

Celsius Network: Blockchain ma swojego wynalazcę i nie nazywa się on Satoshi Nakamoto.

Celsius Network jest dumny z tego e W Scott Stornetta jeden z pierwszych wynalazc w technologii blockchain przyczyni si do naszego rosn cego sukcesu...

Celsius Network: Blockchain, kryptowaluty i transparentność

Jaka w a ciwie jest r nica pomi dzy blockchain a kryptowalut...

Czwarta rewolucja przemysłowa - CFO Harumi Urata-Thompson - Część III

Dlaczego wykorzystanie blockchain jest efektywne w bran y us ug finansowych...

Czwarta rewolucja przemysłowa - CFO Harumi Urata-Thompson - Część II

Trzy najpot niejsze technologie nap dzaj ce wzrost gospodarczy w czwartej rewolucji przemys owej Cz II serii artyku w CFO Celsius Harumi Urata-Thompson...

Czwarta rewolucja przemysłowa - CFO Harumi Urata-Thompson - Część I

Trzy najpot niejsze technologie nap dzaj ce wzrost gospodarczy w czwartej rewolucji przemys owej Cz I serii artyku w CFO Celsius Harumi Urata-Thompson...

Bonusy dla pracowników Celsiusa - wyjaśnienie

Ashley Harrell wiceprezes firmy Celsius ds Finans w i operacji na temat dzielenia si sukcesami w firmie Celsius Spostrze enia zwi zane z planem dystrybucji premii dla pracownik w w...

Jak zarabiać odsetki na złocie?

Banki centralne drukuj pieni dze Z oto to wspania y spos b na przechowywanie warto ci i ochron przed inflacj Czy jeste zainteresowany kupnem z ota A co powiesz na...

Amerykański Sen: Droga do wolności finansowej

Za o yciel i dyrektor generalny Celsius Network Alex Mashinski dzieli si swoim do wiadzeniem emigranta pracuj cego aby osi gn uciele ni sw j Ameryka ski Sen...

Alex Mashinsky rozmawia z Yahoo Finance Live o ATH Bitcoina i o innych sprawach związanych z krypto

Poprzeczka jest wy ej ni kiedykolwiek a cena bitcoina ro nie do rekordowych poziom w Je li w kwietniu Alex przewidzia niesamowity rok dla g wnej killer-apki poniewa pieni dze...

Celsius Companion - Szybki przegląd aplikacji

Compound Companion to aplikacja spo eczno ciowa kt rej mo na u ywa obok oficjalnego portfela Celsius - Crypto Wallet Aplikacja zawiera aktualne stopy procentowe pobierane z Celsius API kalkulator...

Jak kupić #CEL na Liquid.com

W tym artykule porozmawiamy o tym jak kupi CEL na gie dzie Liquid scentralizowanej platformie autoryzowanej przez Celsius do oferowania tokena CEL...

Jak korzystać z OTC w Celsius Network

Cena tokena CEL ostatnio gwa townie wzros a Coraz wi cej os b chce zape ni swoje reklam wki tokenem CEL Jednym ze sposob w na korzystne nape nienie torby...

Celsius Network: 5 strasznych rzeczy, które banki robią przez cały rok

Niekt re grzechy bank w kt re dzia aj przeciwko Tobie przez ca y rok...

Celsius Network: Co robimy i w jaki sposób - model biznesowy.

CFO Celsius Network Harumi Urata-Thompson Co robimy i w jaki spos b - model biznesowy Celsius Network...

Metoda Mashinskiego

Artyku o za o ycielu Celsius Network i jego unikalnym spojrzeniu na d ugofalowe zarz dzanie finansami osobistymi Nazwa swoje podej cie metod Mashinskiego...

Alex Mashinsky na gorącym krześle w Bloomberg News

CEO Celsius Network Alex Mashinsky siada na gor cym krze le Bloomberg News i wyja nia rekordowy wzrost firmy w roku...

Celsius Network: 3 rady jak osiągnąć Pomyślność Finansową

Uczy porz dkowanie w asnych finans w swoim kolejnm projektem podczas kwarantanny...

Celsius Network: Misja i Wartości

Poznaj misj i warto ci Celsius Network...

Celsius Network: Czym jest i jak działa?

Celsius Network jest firm specjalizuj c si w krypto po yczkach i krypto lokatach dochodu firmy jest ka dego tygodnia dystrybuowana pomi dzy spo eczno ci depozytariuszy...

See more

French

Celsius Network: la solution à la cupidité bancaire?

Le r seau Celsius a connu un succ s incroyable au cours de alors que le march commen ait r aliser le potentiel d'une alternative au syst me bancaire traditionnel...

Gagnez en CEL ou en nature?

Mod le math matique indiquant s'il est plus rentable de gagner en CEL ou en nature...

Cette semaine chez Celsius : AMA du 5 février 2021

Sujets abord s - Le virgin bitcoin - Biden et son plan trillions - Le CEL se calme un peu - Millions distribu s en int r ts - Plus...

Comment acheter vos jetons CEL avec le minimum de frais ?

Les instructions d taill es pour acheter vos jetons CEL avec le minimum de frais jusqu' ce qu'arrive la fonction SWAP change dans l'appli Celsius...

Cette semaine chez Celsius : AMA du 29 janvier 2021

Voici les th mes abord s - Gamestop et les Hedge funds - Les CEL distribues aux salari s - La triple comptabilit c'est quoi - Le CEL enfin dispo...

Thèse d'investissement Celsius - Partie 1 - Qu'est-ce que le Cel Token (vraiment)?

tes-vous investi dans le Cel Token Avez-vous d j r fl chi ce dans quoi vous tes r ellement investi...

Le dilemme du prisonnier expliqué avec le CEL token

Cet article d crit plusieurs sc narios de l'utilit du CEL token en utilisant le dilemme du prisonnier pour expliquer vos r sultats et comment la th orie des jeux...

Cette semaine chez Celsius : AMA du 22 janvier 2021

Sujets trait s cette semaine - La pr diction du prix du Bitcoin pour de Sir Alex Mashinsky - Pr sentation de la nouvelle webapp - Jobs pourvoir chez Celsius...

Comment activer les sous-titres dans votre langue pour toute vidéo

Un guide tape par tape sur la fa on d'activer les sous-titres YouTube dans n'importe quelle langue...

Cette semaine chez Celsius : AMA du 15 janvier 2021

Les sujets abord s - histoire de l'argent - comment est cr l'argent - Tous les partis sont pour la dette - Faire de l'argent sur de l'argent - Warren...

Cette semaine chez Celsius : AMA du 8 janvier 2021

Points abord s cette semaine - chiffres celsius - Achats avec effet de levier danger - Diapo Messari CEL n de loin - Vaccins anti COVID - Prochain AMA je...

Codes promotionnels et parrainage Celsius - expliqués

Guide communautaire des codes promotionnels et des parrainages Celsius...

Cette semaine chez Celsius : AMA du 1er janvier 2021

Points abord s cette semaine - L' conomie est en r cession - le janvier j'ai pr dit le BTC K - Attendre une baisse du bitcoin pour acheter est...

Comment obtenir des prêts avec Celsius et pourquoi vous devriez le faire

Ce court article pr sente les avantages de contracter des pr ts avec le r seau Celsius et les strat gies qui vous permettront d'accro tre votre richesse...

Comment fonctionne l'application Celsius

Petit tuto sur le fonctionnement de l'application Celsius...

Celsius = taux d'intérêts élevés sur toutes vos liquidités

L'application Celsius vous permet de gagner des taux d'int r ts lev s sur tous vos actifs liquides monnaies cryptos et or...

Cette semaine chez Celsius : AMA du 25 décembre 2020

Voici la traduction de la premi re partie du AMA pr sent par Alex vendredi Les sujets abord s sont les suivants - CEL plus de - En f vrier...

Comment gagner des intérêts sur votre or ?

Les banques centrales impriment de l'argent L'or est une grande r serve de valeur tes-vous int ress l'acheter Qu'en est-il des int r ts sur l'or...

Cette semaine chez Celsius : AMA du 18 décembre 2020

Chaque semaine je vous traduis la derni re intervention de Alex Mashinsky fondateur de Celsius Voici ce qui s'est dit le d cembre Voici les th mes abord s -...

Cette semaine chez Celsius : AMA du 11 décembre 2020

Chaque semaine je vous traduis la derni re intervention de Alex Mashinsky fondateur de Celsius Voici ce qui s'est dit le d cembre Les th mes abord s cette semaine...

Cette semaine chez Celsius : AMA du 4 décembre 2020

Chaque semaine je vous traduis la derni re intervention de Alex Mashinsky fondateur de Celsius Voici ce qui s'est dit le d cembre En utilisant ce lien vous recevrez en...

Cette semaine chez Celsius : AMA du 27 novembre 2020

Chaque semaine je vous traduis la derni re intervention de Alex Mashinsky fondateur de Celsius Voici ce qui s'est dit le novembre En utilisant ce lien vous recevrez en bitcoin...

Cette semaine chez Celsius AMA du 20 novembre 2020

Chaque semaine je vous traduis la derni re intervention de Alex Mashinsky fondateur de Celsius Voici ce qui s'est dit le novembre En utilisant ce lien vous recevrez en bitcoin...

Cette semaine chez Celsius : AMA du 13 novembre 2020

Chaque semaine je vous traduis la derni re intervention de Alex Mashinsky fondateur de Celsius Voici ce qui s'est dit le novembre En utilisant ce lien vous recevrez en bitcoin...

Cette semaine chez Celsius AMA du 6 novembre 2020

Chaque semaine je vous traduis la derni re intervention de Alex Mashinsky fondateur de Celsius Voici ce qui s'est dit le novembre En utilisant ce lien vous recevrez en bitcoin...

Cette semaine chez Celsius : AMA du 30 octobre 2020

Chaque semaine je vous traduis la derni re intervention de Alex Mashinsky fondateur de Celsius Voici ce qui s'est dit le octobre...

Cette semaine chez Celsius AMA du 23 octobre 2020

Chaque semaine je vous traduis la derni re intervention de Alex Mashinsky fondateur de Celsius Voici ce qui s'est dit le octobre En utilisant ce lien vous recevrez en bitcoin...

Cette semaine chez Celsius : AMA du 16 octobre 2020

Chaque semaine je vous traduis la derni re intervention de Alex Mashinsky fondateur de Celsius Voici ce qui s'est dit le octobre En utilisant ce lien vous recevrez en bitcoin...

Cette semaine chez Celsius : AMA du 9 octobre 2020

Chaque semaine je vous traduis la derni re intervention de Alex Mashinsky fondateur de Celsius Voici ce qui s'est dit le octobre Pour vous prot ger t l chargez l'application...

Cette semaine chez Celsius AMA du 2 octobre 2020

Chaque semaine je vous traduis la derni re intervention de Alex Mashinsky fondateur de Celsius Voici ce qui s'est dit le octobre Pour vous prot ger t l chargez l'application...

Cette semaine chez Celsius : AMA du 25 sept 2020

Chaque semaine je vous traduis la derni re intervention de Alex Mashinsky fondateur de Celsius Voici ce qui s'est dit le septembre Pour vous prot ger t l chargez l'application...

Cette semaine chez Celsius : AMA du 18/09/2020

Chaque semaine je vous traduis la derni re intervention de Alex Mashinsky fondateur de Celsius Voici ce qui s'est dit le septembre Je vous ai d got cette petite vid...

Pourquoi un citoyen américain de soixante-quinze ans prendrait-il la peine de détenir des Bitcoins? Réponse, je n'ai jamais possédé de yacht!

J'esp re expliquer pourquoi quiconque quel que soit son ge devrait consid rer Bitcoin BTC ou maintenant parfois appel XBT comme l'un de ses v hicules d' pargne Le concept...

La mission et les valeurs de Celsius Network

L' quipe de Celsius a travaill dur pour d finir notre mission et articuler nos valeurs fondamentales pour nous aider grandir et nous d velopper en tant qu' quipe et...

Celsius Network: Comment et pourquoi ca marche?

Celsius Network est une soci t qui permet d'emprunter et de pr ter vos crypto-monnaies en change d'int r ts vers s chaque semaine comprenant au moins des revenus d...

See more

Spanish, Castilian

Celsius Network: ¿La solución a la avaricia bancaria?

La Red Celsius tuvo un xito incre ble a lo largo de cuando el mercado empez a darse cuenta del potencial de una alternativa al sistema bancario tradicional Celsius ha...

Demo de la versión web de la app! - Celsius AMA (22 de enero, 2021 en español!

Era una de las demos que m s expectaci n hab a generado Por fin el viernes d a de enero Alex Mashinksy el CEO de Celsius Network y Nuke...

Cómo activar los subtítulos en tu idioma para cualquier vídeo en Youtube, incluidos los AMA

Una gu a paso a paso sobre c mo activar subt tulos de YouTube en cualquier idioma...

Ethereum 001: Conceptos básicos - ¡Introducción para novatos!

Este art culo contiene la transcripci n del primer video sobre Ethereum del canal Los puntos clave son Qu es Ethereum Falta de l mite de emisi n Contratos inteligentes...

Bitcoin 001: Conceptos básicos - ¡Introducción para novatos!

Este art culo contiene la transcripci n del primer video sobre Bitcoin del canal Los puntos clave son Qu es Bitcoin Explicaci n descentralizaci n Cosas a entender Scams C...

Una visión del futuro de las finanzas: información sobre la interoperabilidad

Una visi n del futuro de las finanzas informaci n sobre la interoperabilidad...

Celsius Network AMA semanal– 8 de enero de 2021

Con Alex Mashinsky y Zach Wildes Community Manager...

¿Cómo comprar CEL tokens con tarifas mínimas?

Instrucciones detalladas sobre c mo comprar tus tokens de CEL con costos m nimos antes de conseguir la funci n SWAP dentro de la aplicaci n de Celsius...

Códigos promocionales y referidos Celsius - Explicación

Gu a de la comunidad sobre referidos y c digos promocionales de Celsius...

5 celsianos comparten su experiencia 1: 1

Podr amos haber preguntado a cualquiera de los mil usuarios de Celsius por qu son parte de esta comunidad Pero eso llevar a un tiempo Entonces en lugar de eso...

¡Aquí están los embajadores de Celsius en Mauricio!

Aqu est n los embajadores de Celsius en Mauricio...

Celsius Network AMA semanal– 15 de enero de 2021

Con Alex Mashinsky y Zach Wildes Community Manager y Shehan Chandrasekera Head of Tech Strategy en CoinTracker...

El Dilema del Prisionero: Explicado con el token CEL

Este art culo va a delinear los diferentes escenarios de la utilidad del CEL token usando el Dilema del prisionero para explicar los resultados y c mo la Teor a...

Alex Mashinsky: Internet 3.0 tiene el potencial de recuperar lo que es bueno para las personas a través de blockchain

Alex Mashinsky Internet tiene el potencial de recuperar lo que es bueno para las personas a trav s de blockchain...

¿Quiénes son los fundadores de Celsius Network?

Celsius Network fue fundado en el a o por un grupo de visionarios para ayudar a las personas a alcanzar la libertad financiera a trav s de MOIP Money over...

Evolución de las métricas clave que explican el precio de CEL en 2020

Ser capaces de conocer el n de usuarios activos que se unen a Celsius todos los d as cu ntos tokens son depositados en la app cu ntos tokens por...

AMA Semanal de Celsius Network - 25 de diciembre 2020

Resumen y transcripci n del AMA semanal de Celsius Network realizado el de diciembre...

Cómo pedir préstamos con Celsius Network y por qué debería hacerlo

Este breve art culo describir las ventajas de tomar pr stamos con Celsius Network y las estrategias que aumentar n su riqueza...

Alex Mashinsky habla en Yahoo finance en vivo sobre los máximos históricos del Bitcoin y otras cosas sobre el mundo cripto.

La barra est m s alta que nunca con el precio del bitcoin empujando cada vez m s alto Si en Abril del Alex predijo un incre ble a o...

Que es el Blockchain en un minuto

Qu es el Blockchain en un minuto...

Cómo ganar interés sobre tu oro?

Los bancos centrales est n imprimiendo dinero El oro una buena reserva Est s interesado en comprarlo Qu te parecer a ganar intereses en oro...

"Celsius Companion" app - Una revisión breve

Celsius Companion es una aplicaci n creada y dirigida por la comunidad que puede ser utilizada a la par con la aplicaci n oficial Celsius - Crypto Wallet La aplicaci...

¿Cómo comprar CEL en Liquid?

En este art culo hablaremos sobre c mo comprar CEL desde Liquid un exchange centralizado autorizado oficialmente por Celsius para ofrecer el token...

Cómo usar el servicio de OTC con Celsius Network

El precio del token de Celsius se ha disparado ltimamente M s y m s gente quiere llenar sus bolsas de Celsius Una manera de hacerlo es a trav s...

¿Porque Celsius Network?

Bienvenidos a Celsius Network Donde incrementaras tu patrimonio a trav s de la tecnolog a blockchain Liberate con Celsius Network...

Alex Mashinsky se sienta junto al canal de Bloomberg News

El CEO de Celsius Alex Mashinsky va a Bloomberg News y explica el record en crecimiento que ha tenido la empresa en el a o...

El método Mashinsky, o cómo conseguir la libertad financiera, en 7 sencillos puntos.

El m todo Mashinsky o c mo conseguir la libertad financiera en sencillos puntos...

Por qué un ciudadano de de 70 años se molestaría en guardar Bitcoin? Planeo ser mucho más viejo y no tengo un yate!

Espero explicarles por qu todos sin importar su edad deber an considerar tener Bitcoin como uno de sus veh culos de ahorros El concepto detr s de este producto es...

¿Cómo escapar al Peso? Argentina 2020-2021

Los objetivos del art culo son que una persona con cero conocimiento en criptomonedas pueda entender los puntos b sicos para adentrarse con seguridad en un ambiente vasto y complicado...

Celsius Network: Cómo y Por Qué Funciona

Celsius Network es una empresa enfocada en prestamos de crypto y generar intereses de los cuales entregar el de las utilidades generadas a los depositantes en cada semana...

Celsius Network: Cómo funciona y por qué funciona

Celsius Network es una compa a centrada en el pr stamo de criptomonedas y en la generaci n de intereses utilizando el de los beneficios para pagar de vuelta a...

See more

Swedish

Dutch, Flemish

Chinese

Russian

German

See more

Catalan, Valencian

Punts clau de l'AMA Celsius Network - 29 de gener 2021

Punts clau de l'AMA Celsius Network - de gener...

Com activar els subtítols en el teu idioma per qualsevol vídeo de YouTube, incloses les AMA

Una guia pas a pas sobre com activar els subt tols de YouTube en qualsevol idioma...

Punts clau de l'AMA Celsius Network - 22 de gener 2021

Punts clau de l'AMA Celsius Network - de gener...

Una visió del futur de les finances: informació sobre la interoperabilitat

Una visi del futur de les finances informaci sobre la interoperabilitat...

Punts clau de l'AMA Celsius Network - 15 de gener 2021

Punts clau de l'AMA Celsius Network - de gener...

Punts clau de l'AMA Celsius Network - 8 de gener 2021

Punts clau de l'AMA Celsius Network - de gener...

Punts clau de l'AMA Celsius Network - 1 de gener 2021

Punts clau de l'AMA Celsus Network - de gener...

Els codis promocionals i Referits de Celsius, explicats

Guia de la comunitat sobre codis promocionals i refer ncies Celsius...

Alex Mashinsky: Internet 3.0 té el potencial de recuperar allò que és bo per a la gent mitjançant blockchain

Alex Mashinsky Internet t el potencial de recuperar all que s bo per a la gent mitjan ant blockchain...

Qui són els fundadors de Celsius Network?

Celsius Network va ser fundada el per un grup de visionaris per ajudar les persones a assolir la llibertat financera mitjan ant MOIP Money over IP...

Comportament de les mètriques clau que expliquen el preu de CEL el 2020

Ser capa os de con ixer el nombre d'usuaris actius que s'uneixen a Celsius tots els dies quants tokens s n dipositats en l'app quants tokens per usuari queden fora...

Manual del "Celsià"

Una breu introducci de Celsius Network per a usuaris nous Com funciona presentaci de l'aplicaci com demanar pr stecs com crear un compte segur qu fer en cas de problemes...

Com demanar préstecs amb Celsius Network i per què els hauríeu de demanar

En aquest breu article es descriuran els avantatges de contractar pr stecs amb Celsius Network i les estrat gies que augmentaran la seva riquesa...

Què és el Blockchain en un minut

Qu s el Blockchain en un minut...

Les 3 tecnologies més potents que impulsen el creixement econòmic de la quarta revolució industrial (Part II)

Les tecnologies m s potents que impulsen el creixement econ mic de la quarta revoluci industrial segona i ltima part...

Les 3 tecnologies més potents que impulsen el creixement econòmic de la quarta revolució industrial (Part I)

Les tecnologies m s potents que impulsen el creixement econ mic de la quarta revoluci industrial primera part...

Glossari del món Crypto

Glossari de termes comunment trobats en el m n Crypto...

Evolució de CEL quan ens acostem al final del 2020

Resum gr fic d'un any per al Cel token...

Alex Mashinsky plarla del ATH de Bitcoin a Yahoo Finance Live

El llist s m s alt que mai amb el preu de Bitcoin pressionant a m xims r cord Si a l abril Alex va predir un any incre ble...

Com guanyar interessos per l'or?

Els bancs centrals imprimeixen diners L or s un gran valor T interessa comprar-lo Qu et sembla guanyar interessos per l'or...

Celsius Companion App - Anàlisi de l'aplicació

Celsius Companion s una aplicaci dirigida per la comunitat que es pot utilitzar al costat de la cartera oficial Celsius - Crypto L aplicaci inclou tipus d inter s en...

Com comprar CEL a través de Liquid?

En aquest article aprendrem com crear un compte dipositar cryptos i comprar CEL mitjan ant Liquid...

Com fer servir el servei OTC de Celsius Network

El preu del CEL token s ha disparat darrerament I m s persones estan disposades a omplir la seva bossa CEL Aquest breu article us guiar a trav s del...

Com entrar i treure moneda o cryptomoneda de Celsius

En aquest article tocar uns punts b sics que solen amo nar tan als nous com als futurs clients que s n com entrar i treure moneda i cryptomoneda a...

El mètode Mashinsky, o com aconseguir la llibertat financera, en 7 senzills punts.

El m tode Mashinsky o com aconseguir la llibertat financera en senzills punts...

Alex Mashinsky s'asseu amb Bloomberg

El conseller delegat de Celsius Alex Mashinsky es troba amb Bloomberg News i explica el creixement r cord de la companyia el...

Perquè s'hauria de preocupar un ciutadà de setanta cinc anys per el Bitcoin?

Espero explicar per qu alg independentment de la seva edat ha de considerar Bitcoin BTC com un dels seus vehicles d estalvi El concepte darrere de Bitcoin s prou senzill...

La Missió i els Valors de Celsius

La Missi i els Valors de Celsius...

Hola Món (Celsius)

Tot all que sempre has volgut saber sobre Celsius i mai t'has atrevit a preguntar...

Celsius Network: Com funciona i perquè funciona

Celsius Network s una empresa centrada en els pr stecs criptogr fics i la generaci d ingressos per interessos mitjan ant l s del dels seus ingressos per pagar els...

See more

Portuguese

O melhor de dois mundos: como a Celsius se posiciona entre CeFi e DeFi

A perspectiva de Alex Mashinsky no fim de janeiro de...

Qual é a utilidade de que as pessoas precisam?

ltima chamada Se voc n o entende ou n o acredita no que estou explicando n o tenho tempo para convenc -lo ou explicar melhor...

Como funciona investimento com criptomoedas?

Uma estrat gia com criptomoedas bem simples para quem est come ando Comprar e Segurar...

Grande Oportunidade Para Novos Celsianos!

Uma perspectiva para quem ainda est de fora do mundo das criptomoedas...

Guia de Introdução da Celsius.Network

Ol meu nome Felipe mas voc pode me chamar de Celsiano Eu sou investidor cliente e embaixador da Celsius Network Celsius Network um agregador de rendimentos e usa crypto-ativos em...

Perguntas frequentes sobre os promo codes da Celsius.Network.

A Celsius confia e suporta a sua comunidade de usu rios o que significa entre outras coisas o fato de que a empresa n o gasta dinheiro com o marketing...

Qual é o rendimento em moedas digitais?

Desbancarize-se Utilize criptomoedas para render melhores juros com suas economias al m de empr stimos em garantia trocar enviar e receber crypto-ativos sem taxas...

Porquê que um cidadão americano de 75 anos se preocuparia em ter Bitcoin? Resposta, quero viver muitos mais anos e nunca tive um iate!

Espero explicar porque algu m independentemente da idade deve considerar a Bitcoin BTC ou tamb conhecida por XBT nalgumas bolsas como um dos seus ve culos de poupan a O...

See more

Thai

วิธีการใช้งาน Loopring เพื่อซื้อ CEL

Loopring CEL...

วิธีเปิดใช้งาน คำบรรยายในภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆใน video Celsius Network AMAs

YouTube...

Celsius Network อาจเป็นทางเลือกในการสู้กับความโลภของธนาคาร?

Celsius Network Celsius Network...

ชาว Celsians 5 คน ขอแชร์ประสบการณ์ 1:1

Celsius Celsian Celsius...

คู่มือ Celsius Promo Codes และระบบ Referral

Celsius Promo Codes Referral...

Prisoner’s Dilemma กับ CEL token

CEL token Prisoner s Dilemma CEL CEL - CEL...

คู่มือการใช้งาน Celsius Network

Celsius Network...

วิวัฒนาการของค่า metric หลักที่ช่วยอธิบายราคาของเหรียญ CEL ในปี 2020

metrics Celsius CEL app app...

ใครคือผู้ก่อตั้ง Celsius Network?

Celsius Network MOIP Money over IP...

วิธีซื้อเหรียญ CEL

CEL BTC ETH CEL...

ขั้นตอนการกู้เงินกับ Celsius Network และเหตุผลว่าทำไมเราถึงควรกู้เงิน

Celsius Network - - Celsius...

คู่มือการใช้งาน Celsius Network สำหรับผู้เริ่มต้น

Celsius Network - Celsius Network - Celsius Network - Celsius Network - Mashinky method - Celsius Network -...

วิธีรับดอกเบี้ยจากทองคำ

...

รีวิวการใช้งาน Celsius Companion App

Celsius Companion Celsian Celsius - Celsius API - - Celsius Network...

การซื้อเหรียญ CEL ผ่าน Liquid

crypto CEL token Liquid...

คู่มือการใช้บริการ OTC service กับ Celsius Network

CEL CEL OTC Celsius Network...

Alex Mashinsky เสวนาเดือดกับ Bloomberg

CEO Celsius Alex Mashinsky Bloomberg News...

ทำไมคนอเมริกันอายุ 75 แบบผมยังถือ Bitcoin? เพราะว่าผมยังอยากอยู่อีกนานๆและยังไม่มีเรือยอร์ชไงล่ะ ! -Joe Lamanita

BItcoin Bitcoin...

Celsius Network ทำงานยังไง และทำไมถึง work

Celsius Network cryptocurrency...

พลังของดอกเบี้ยทบต้น (Compound Interest) กับ Celsius Network

Celsius Network Celsius Network cryptocurrency...

See more

Italian

See more

Hindi

Azerbaijani

Serbian

Turkish

Indonesian

Slovenian

Czech